Κάλυψη Ιδιωτικής Συμμετοχής

Οι Ωφελούμενοι μπορούν να αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου ποσού, πέραν της επιχορήγησης, με:

  • ίδια κεφάλαια,
  • δανεισμό, εφόσον το επιθυμούν, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό με 100% επιδότηση επιτοκίου,
  • συνδυασμό των παραπάνω.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος, Κεφάλαιο 4.4 Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής