Υποχρεώσεις Ωφελούμενων

Οι Ωφελούμενοι του Προγράμματος (στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Β, ο εκπρόσωπος) υποχρεούνται να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Οδηγό του Προγράμματος όπως κάθε φορά ισχύει και την απόφαση υπαγωγής.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Υποχρεώσεις Ωφελουμένων – Κυρώσεις – Ενστάσεις.